1
פרטים אישיים
2
הצהרה

 
( להלן: "הבעלים" )
הואיל: והבעלים מבקשים אישור העברת זכויות ב:

( להלן: "הנכס" )

והואיל: ומוסכם על הבעלים עפ"י הקבוע בחוק עזר למטה יהודה (היטל ואגרות ביוב) התשנ"ח- 1998 ( להלן: "חוק העזר" ) עליהם לשלם היטל ביוב למועצה בגין הנכס.

והואיל: ומוסכם על הבעלים עפ"י הקבוע בחוק עזר למטה יהודה (היטל ואגרות ביוב) התשנ"ח- 1998 ( להלן: "חוק העזר" ) עליהם לשלם היטל ביוב למועצה בגין הנכס.

והואיל: וטרם נערך החשבון הסופי להיטל ביוב,

מסכים הבעלים בי הוא יקבל תעודה לפי סעיף 12 לפקודת המועצות המקומיות (נסח חדש) ( להלן: "התעודה" ) בכפוף לתנאים וההצהרות כמפורט להלן:

1 .הבעלים מצהירים כי ידוע להם שהמועצה התקינה את מערכת הביוב אליהן יחובר הנכס נשוא ההסכם.

2 .הבעלים מצהירים כי קיבלו הודעות כדין בדבר ההחלטה להתקין ביוב במקרקעין, נשוא ההסכם בהתאם לאמור בסעיף 16 לחוק הרשויות המקומיות ( ביוב ) תשכ"ב – 1962 ) להלן: "החוק" ) ובהתאם לאמור בסעיף 2 לחוק העזר, וכי הם מוותרים על כל טענה בקשר לאי קבלת הודעה זו.

3 .הבעלים מצהירים כי ידוע ומוסכם עליהם כי עצם החבות בהיטל ביוב עליהם בגין הנכס.

4 .המועצה הבהירה לי כי היא מתחייבת להעביר לבעלים דרישת תשלום מלאה וסופית לאחר עריכת חישוב סופי, עם סכום ההיטל הסופי בניכוי סכומי מקדמות ככל ששולמו.

5 .לאחר משלוח דרישת התשלום בגין הסכום הסופי, שמורה לנישום הזכות להגיש ערר באשר לגובה ההיטל לרבות סכום המקדמה לפי סעיף 30 לחוק, תוך 30 יום מיום המצאת דרישת התשלום.

6 .הבעלים מצהירים כי הינם מוותרים על כל טענה כלפי הועדה או המועצה כגון ויתור, השתק, הסכמה וכדומה בדבר ההיטל מכוח הוצאת התעודה בטרם נפרע מלוא היטל הביוב.

 

ולראיה הריני לחתום על התחייבות זו.

Browser not supported

Browser not supported