הצהרת מחזיקים לצורך הנחה בארנונה

מטר
ירשם בספרי המועצה כמחזיק נוסף בנכס שבחזקתי לצורך קבלת הנחה בארנונה בחלקו היחסי בנכס, שיחושב בהתאם לסך הנפשות בנכס.

הנני מתחייב להודיע למועצה על כל שינוי חזקה בנכס. ידוע לי כי המועצה רשאית לערוך בדיקות מטעמה. ככל שיתברר כי הצהרתי אינה אמת המועצה תהא רשאית לנקוט בכל האמצעים עפ"י דין כנגדי וכנגד המחזיק במשותף. הנני מסכים מראש במקרה כאמור כי ההנחה תבוטל רטרואקטיבית לאלתר ואני אחויב בהפרשי ריבית והצמדה על כל התקופה.

Browser not supported
Browser not supported