הארנונה היא מס המוטל על ידי הרשות המקומית על המחזיק למעשה בנכס, (בעל הנכס או השוכר בנכס) ומטרתה לממן את הפעילויות השונות של הרשות. סוגי הנכסים עליהם מוטלת הארנונה הם בנין, אדמה חקלאית, וקרקע תפוסה, (כמשמעותם בסעיף 269 לפקודת העיריות) הנמצאים בתחום שיפוט הרשות המקומית. החיוב הינו שנתי ומתייחס לתקופה שבין 1 בינואר ל 31 בדצמבר לאותה שנה.
 תעריפי הארנונה נקבעים בצו הארנונה עליו מחליטה מועצת הרשות המקומית וממילא שונים מרשות לרשות. 

בהתאם לקבוע בחוק חלה חובה לשלם את הארנונה ביום 1 בינואר בכל שנה (אלא אם המועצה קבעה מועד אחר). תשלום מעבר ל- 30 יום מהמועד האמור נושא הפרשי ריבית והצמדה לפי חוק הרשויות המקומיות, התש"מ 1980.

 

שעות קבלת קהל

  • יום א' בין השעות 08:00-15:30
  • יום ב' בין השעות 08:00-17:00
  • יום ג' בין השעות 08:00-15:30
  • יום ד' – אין קבלת קהל
  • יום ה' בין השעות 08:00-15:30
     

כתובת: מחלקת הגביה נמצאת בבניין המועצה האזורית מטה יהודה, מושב נחם.

טלפון ליצירת קשר עם מוקד הגביה 02-9958917 / 02-9958911

ליצירת קשר עם מחלקת הגביה 02-9958950

פקס 02-9958617