נספח ב' - רוכלות (פריט 6.9)

 1. לא תאושר רוכלות בסמיכות לעסק קיים המוכר מוצרים מאותו סוג.
 2. תאושר רוכלות בשטחים ציבוריים בלבד כגון דרכים, גנים, פארקים ושטחים פתוחים.
 3. לא תאושר רוכלות נוספת, לבעלים המחזיק עד 3 רישיונות רוכלות תקפים בשטח המועצה.
 4. תאושר רוכלות במקומות בהם הדבר אינו מהווה הפרעה לתנועה לפי שיקול דעת רשות הרישוי.
 5. הרוכלות תהיה ניידת ולא תישאר בנקודת הפעילות המאושרת מעבר לשעות הפעילות והמכירה.
 6. לא תאושר מכירה / הגשה של משקאות משכרים ברוכלות.
 7. הגשת המסמכים לרוכלות תעשה לפי השלבים הבאים:
  1. הגשת בקשה לרישיון עסק
  2. צילום ת.ז של מפעיל הרוכלות
  3. אישור בעל השטח בו ניצבת הרוכלות
  4. צילום רישיון רכב
  5. מפה אשר בה מצוין מיקום הרוכלות
  6. תכנית פנימית וחתך חזית של הרוכלות בקנ"מ של 1:50 (ברוכלות מזון).
  7. רשימת המוצרים הנמכרים ברוכלות (ברוכלות מזון בהתאם למפרט אחיד – תנאי תברואה נאותים ברוכלות מזון, http://business.gov.il/small-lobby/Pages/Peddling-food-6-9-a.aspx#GovXParagraphTitle3 ).
  8. קבלה על תשלום אגרת רישוי עסקים
 8. דרישות נוספות מהעסק:
  1. כל משטחי העבודה המדפים והרצפה יהיו מחומר הניתן לניקוי בנקל (ברוכלות מזון).
  2. הרוכלות לא תחובר לתשתיות קבועות (מים, חשמל, ביוב).
  3. על בעל העסק להציב כלי אצירה למים, שפכים וגנרטור לחשמל – אמצעים אלה יהיו ניידים ויפונו ביחד עם רכב הרוכלות (ברוכלות מזון).
  4. הצהרת בעל העסק על הצבת כלי אצירה לפינוי הפסולת, הכולל שינוע והובלת כלי האצירה לאתר מורשה כנדרש בחוק.
  5. חתימה על תצהיר כיבוי אש - עמידה בתנאי המפרט (קישור למפרט):