שלום רב,

הנדון: הבהרת מינהל החינוך במטה יהודה לפניות תושבים בנושא תשלום אגרות לימודי חוץ

 

רשות הקולטת תלמידי חוץ במוסדות החינוך שבתחומה רשאית לגבות אגרת לימודי חוץ על פי התעריפים הנקבעים בחוזר מנכ"ל.

ההתחשבנות הכספית מתקיימת בין הרשות השולחת לרשות הקולטת רק במידה ואין מענה חינוכי לזרם רשמי קיים מוכר על ידי משרד החינוך ברשות והתלמיד לומד ברשות שכנה שנקבעה כאזור הרישום (לדוגמא, בהיעדר אולפנה במטה יהודה נקבע אזור רישום עבור התלמידות ברשות שכנה והמועצה נושאת בתשלום).

במידה וקיים מענה לזרם המוכר ברשות (ממלכתי או ממלכתי דתי)  והורה בחר מיוזמתו במוסד אחר מחוץ לרשות - יישא ההורה במלוא התשלום. (לדוגמא במידה והורה בחר בבי"ס בויאר כאשר קיים ברשות המקומית ביה"ס על יסודי ממלכתי - יישא ההורה בתשלום אגרת לימודי החוץ וכמובן באחריות ובעלות ההסעה).

המענים המוכרים על ידי משרד החינוך בחינוך על יסודי הינם החינוך ממלכתי, החינוך הממלכתי דתי בעל יסודי (בחלוקה לבנים ובנות) ומחוננים הלומדים בכיתת מחוננים מוכרת.

יש לציין כי בתי ספר ייחודיים אינם מוכרים ע"פ חוזר מנכ"ל כזכאים להסעות בסבסוד המדינה/הרשות וכן באחריות לתשלום אגרת לימודי חוץ על ידי הרשות.

 

כל הורה שילדו לומד מחוץ לרשות נדרש להנפיק מהמועצה אישור לימודי חוץ. באישור שיונפק ייכתב האם האישור כולל אחריות הרשות לתשלום האגרה וכן לתשלום הסעה אם לאו.

 

מצ"ב חוזר מנכל בנושא לעיונכם https://apps.education.gov.il/Mankal/Hodaa.aspx?siduri=193

 

להגשת הטופס לחצו כאן 

 

       בברכה,

 

     ניב בר גיא

ראש מינהל חינוך