דלג לתוכן העמוד

דרוש/ה  מנהל/ת מחלקת הגיל הרך (חינוך קדם יסודי)  (100% משרה) מספר  23/2020

דרוש/ה  מנהל/ת מחלקת הגיל הרך (חינוך קדם יסודי)  (100% משרה) מספר  23/2020

 • סוג התפקיד: מנהל/ת מחלקת הגיל הרך
 • כפיפות מנהלית: מנהל אגף החינוך במועצה
 • דירוג: מנהלי מחלקות חינוך
 • מתח דרגות: ע"פ ההסכם
 • היקף משרה: 100%
 • תיאור התפקיד: הובלת מערך מוסדות החינוך לגיל הרך והפעלתם באופן שיאפשר התפתחות נאותה ותקינה של ילדים במסגרת הקדם יסודי. 

 

תחומי אחריות:

 • ניהול מערך פעילות גני הילדים.
 • רישום ושיבוץ לגני הילדים.
 •  קידום המענה הפדגוגי והחברתי במערך.
 • ניהול מערך קייטנות הקיץ.
 •  ניהול ההון האנושי במערך.
 •  מתן מענה לפניות הציבור, תושבים, יישובים, ועדים מקומיים וגורמי חוץ, ככל הנדרש, ובכל אמצעי הפנייה האפשריים, בכל שעות הפעילות ומחוצה להם, לאורך כל השנה.
 •  ביצוע כל משימה, מטלה או פרויקט, בשגרה או בחירום, במסגרת עבודת המועצה , עפ"י הנחיות הממונה הישיר ומנהלת המועצה.
 •  זמינות וכוננות (טלפונית ופיזית בכל צורה שתידרש) למתן מענה וטיפול בכל הנוגע לעבודה, בכל ימות השנה ובכל שעות היממה, לצרכי שגרה וחירום.

פירוט הביצועים והמשימות העיקריות, כנגזר מתחומי האחריות ניהול מערך פעילות גני הילדים:

א. גיבוש והתווית המדיניות מוסדות החינוך לגיל הרך בשיתוף המפקח על גני הילדים ומנהל  אגף החינוך והטמעת המדיניות בגני הילדים. 
ב. הכנת תכנית עבודה שנתית ליחידת גני הילדים בהלימה עם מדיניות אגף החינוך, בתיאום עם מנהל חינוך ובשיתוף האגף לחינוך קדם יסודי במשרד החינוך.
ג. פיתוח תשתיות והקצאת תקציבים לתוכנית שהוגדרה, בתיאום עם מנהל חינוך ברשות.
ד. מעקב אחר מימוש התקציב ומניעת חריגות.
ה. זיהוי הנחיצות להקמת גן ילדים חדש, גיבוש תוכנית והגשתה לאישור, השתתפות בגיבוש צוות     הגן, התייעצות עם נציגי הורים למיפוי הצרכים ואפיון בית הספר המבוקש בתיאום עם מנהל הפיתוח והבינוי במשרד החינוך.
ו. ביצוע ביקורים בגני הילדים לשם פיקוח על התפעול השוטף והתחזוקה.
ז. בחינת בקשות לרכש או תחזוקה ממנהלי הגן והעברתן למנהל הרכש, התאם לתקציב המוסד.
ח. ליווי ומעקב אחר רכש ועבודות תחזוקה בהיקפים גדולים ) כדוגמת שיפוצי קיץ) בתיאום עם מנהל הרכש.
ט. הפקת דו"חות ונתונים אודות מוסדות החינוך לגיל הרך.
י. טיפול ברכש למערך בכלל ולמוסדות החינוך הקדם יסודי בפרט.
יא. מיפוי הצרכים וגיבוש תכנית ההיסעים בשיתוף עם רכז ההיסעים ברשות.
יב. קידום שיתוף פעולה וקשרי עבודה עם מפקחות גנ"י.
 

רישום ושיבוץ לגני הילדים
א. שליחת מידע ופרסום אודות הרישום ומועדיו להורים.
ב. קביעת דרגה לתשלום שכר לימוד לנרשמים לגן טרום חובה בהתאם להנחיות משרד החינוך.
ג. וידוא תקינות הטיפול בתהליך הרישום, בין אם מתבצע באמצעות קבלת קהל ובין אם מתבצע באמצעות האינטרנט.
ד. פיקוח על תהליך התשלום.
ה. קליטה ומיון של טפסי ההרשמה ושיבוץ הילדים בגנים בהתבסס על בקשות ההורים, אזורי המגורים ומרחק הגן מאזורי המגורים וקביעת מענה לבקשותיהם.
ו. דיון בערעורים על השיבוץ ומתן מענה לפניות ההורים בנושא זה. 

קידום המענה הפדגוגי והחברתי במערך
א. מעקב אחר הטיפול בילדים בעלי קשיים מסוגים שונים, ובפרט ילדי החינוך המיוחד, בשיתוף
ב.  פיקוח על יישום תכניות העבודה השנתיות ועמידה ביעדים הפדגוגיים שהוגדרו.
ג. קיום מפגשים תקופתיים עם מנהלי יחידות החינוך השונות לצורך מתן מענה הולם ורציף לתלמידים המסיימים את מערך החינוך הקדם יסודי בהתאם לצרכים הייחודיים שלהם. 
ד. בניית תכנית העשרה שנתית "סל אירועים" לכל גני הילדים לא יאוחר מחודש אוגוסט, על פי תכנית משרד החינוך ושמירה על איזון תקציבי בתום שנת הלימודים.  
ה. ייזום פעולות ויצירת קשרי עבודה עם המגזר השלישי וחברות עסקיות לטיפוח הקשר בין  ילדי הגן לקהילה.    

ניהול מערך קייטנות הקיץ
א. תכנון והכנת תכנית לקייטנות הקיץ בגני הילדים, לקראת פתיחתן בחודש יולי.
ב. קביעה והקצאת תקציב לתוכנית הקייטנות, ווידוא עמידה ביעדים.
ג. הפקת דו"ח הכנסות מול הוצאות של הקייטנות.
ד. שיבוץ כח אדם לניהול ותפעול הקייטנה.
ה. פרסום מכרזים, קבלת הצעות מחיר והתקשרות עם ספקים, בתיאום עם מנהל אגף החינוך ומנהל הרכש.
ו. וידוא גביית תשלום עבור ההשתתפות בקייטנות והעברת התשלומים לאגף הכספים.
ז. תגבור וליווי ארגוני בהפעלת הקייטנות.

ניהול ההון האנושי במערך
א. ביצוע מעקב ובקרה של נוכחות גננות וסייעות בגני הילדים והופעתן הסדירה בהתאם לשעות פעילות הגן.
ב. ייזום השתלמויות לטיפוח הצוות המקצועי בגני הילדים סייעות.
ג. גיוס, מיון ושיבוץ סייעות במילוי מקום במהלך השנה ובחודשי הקיץ, בתיאום עם מנהלת משאבי אנוש.
ד. העברת עובדים בתוך המערך בהתאם לצורך.
ה. הקמת פורום מנהלי כנים וקידומו להגברת שיתוף הפעולה בין המנהלים.

תנאי סף:

השכלה ודרישות מקצועיות:
א. בעל/ת  תואר אקדמי, שנרכש במוסד מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמאיים בחוץ לארץ.
או  הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף 39 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים,  התשע"ג או תעודת סמיכות לרבנות ("יורה יורה") לפי אישור הרבנות הראשית לישראל
או אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל, שש שנים לפחות אחרי  גיל 18 ומעבר שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל (שתיים משלוש הבחינות יהיו בדיני שבת ודיני איסור והיתר).
ב. בעל/ת תעודת הוראה.
ג. המועמד/ת הנבחר יחויב לסיים בהצלחה קורס להדרכת מנהלי מחלקת חינוך, לא יאוחר משלוש שנים מתחילת מינויו. עדכון שכרו מותנה בסיום הקורס האמור.

ניסיון מקצועי
עבור תואר אקדמי או השכלה תורנית כאמור – 3 שנות ניסיון מקצועי לפחות בתחום הגיל הרך.   עבור הנדסאי רשום- 4 שנות ניסיון מקצועי לפחות בתחום הגיל הרך.
עבור טכנאי מוסמך- שנות ניסיון מקצועי לפחות בתחום הגיל הרך.

ניסיון ניהולי-
ניהול צוות עובדים בכפיפות ישירה במשך 3 שנים לפחות.

הגבלת כשירות
לפי סעיף  16 לחוק פיקוח על בתי הספר, תשכ"ט – 1969:
*עובד חינוך מחויב באישור העסקתו כעובד חינוך בכתב מהמנהל הכללי.
*העובד אינו יכול לעסוק בחינוך אם נתקיים אחד מאלה:
הורשע בעבירה שיש בה כדי לפגוע בביטחון המדינה, הורשע בעבירה אחרת שיש עמה קלון והמנהל הכללי סבור כי לאור הרשעה זו אין העובד ראוי לשמש עובד חינוך.  הוכח למנהל הכללי שיש בהתנהגותו של העובד משום השפעה מזיקה על תלמידים, בגיר שהורשע בעבירת מין בהתאם להוראות.

דרישות נוספות:

 • יישומי מחשב , היכרות עם תוכנת- office.
 • עבודה בשעות לא שגרתיות.
 • עבודה מול גורמים רבים ברשות ומחוצה לה.
   

לצורך הגשת מועמדות חובה להגיש (להלן: "המסמכים הנדרשים"):

 1. שאלון אישי.
 2. קורות חיים.
 3. תעודות השכלה בהתאם לדרישות המשרה.
 4. המלצות (במידה וקיים).

 

על המעוניינים/ות העונים לדרישות התפקיד להעביר את כל המסמכים הנדרשים לעיל, באופן מסודר וקריא, וזאת לא יאוחר מתאריך 2/7/20 שעה 12:00 באמצעות הגשה למייל rachelim@m-yehuda.org.il   לידי הגב' רחלי משה, מנהלת ההון האנושי, במסירה ידנית במשרדי מ.א מטה יהודה, בשעות הפעילות הקבועות.

מועמדים/ות שלא יגישו את כל המסמכים הנדרשים במלואם כאמור לעיל ובמועד שנקבע, מועמדותם/ן לא תיבדק והיא תפסל על הסף.דרכי התקשרות: טלפון 02-9958728

לצפייה בקובץ המצורף למכרז

מטה יודע חדש! חדשות ועדכונים חמים שרלוונטיים אליך, לחץ כאן להרשמה לעדכונים.
מתאים לי