לכבוד
מחלקת דת

טופס בקשה לקבורה

* כתובת המנוח חייבת להיות במטה יהודה

 

ניתן להשיג את הרישיון ממקום הפטירה

 

הצהרה לגבי הנחיות בנוגע למחלת נגיף הקורונה 2020

1 . חל איסור שבטקס הלוויה ישתתף אדם הנדרש לשהות בבידוד על פי הנחיית משרד הבריאות, וכמזמין לווית המנוח, אני אחראי לכך אישית.
2 . במידה ויתברר כי אדם הנדרש להיות בבידוד נכח בטקס לוויה ו/או היה במגע כלשהו עם נציג חברה קדישא, אעדכן את נציגי חברה קדישא ואת משרד הבריאות, 2 לצורך קבלת הנחיות מתאימות.
3 . טקס הלוויה ייערך בנוכחות קבוצות של עד עשרה איש כל אחת, כולל עובדי הקבורה, תוך שמירת מרחק של שני מטרים בין אדם לאדם ולא יותר משתי קבוצות בו זמנית )סה"כ עד עשרים איש שנוכחים בלוויה, כולל עובדי הקבורה(.
4 . נפטרים שקיים חשש כי הלכו לעולמם כתוצאה מהנגיף, יטופלו באופן פרטני בהתאם להנחיות שתימסרנה ע"י משרד הבריאות באותה עת, והובא לידיעתי כי ההנחיות כוללות:
4.1 . טקס טהרה וחיטוי, על ידי צוות יעודי, שיבוצע באחד מארבעה מוקדים ברחבי הארץ.
4.2 . קבורת המנוח בעטיפות כפולות ואטומות )בהן נעטף לאחר הלבשתו בתכריכין(.
4.3 . זיהוי המנוח יבוצע באמצעות תמונות שתוצגנה לבני המשפחה הקרובה.
5 . מנהגי אבלות וניחום האבלים יתקיימו בהתאם להנחיות משרד הבריאות העדכני בכל הנוגע להתקהלויות והתכנסויות.

ידוע לי כי אני אחראי אישית לקיום ההנחיות הנ"ל ואני מתחייב בזאת לפעול בהתאם לאמור בהן וכן להנחות את כל בני המשפחה לפעול על פיהן.

אני הח"מ (להלן: "המזמין"), שהוסמכתי לטפל בקבורת המנוח/ה

 

מ"ז 

(להלן: "המנוח") מאשר/ת בזאת כי הובאו לידיעתי ההנחיות הבאות בנוגע למחלת הקורונה

Browser not supported
 
 
 שלא תדעו עוד צער