1
פרטי הילד/ה
2
פרטי ההורים
טופס זה מיועד לתושבים חדשים שרכשו /שכרו דירה במטה יהודה ואמורים להתאכלס בשנת הלימודים הבאה תשע"ט וטרם עדכנו ת"ז במטה יהודה.
הנכם נדרשים להגיע לרישום במשרדי המועצה עם המסמכים :
✓ חוזה קניה/בניה /היתר בניה /שכירות
✓ ביטול רישום מהרשות הקודמת
✓ ספח ת"ז שני ההורים
✓ אמצעי תשלום עבור תכניות העשרה וביטוח סך 390 ₪ לשנה בגני הילדים.
 
לרישום תלמידים לבתי הספר היסודיים כתות ב' – ו' יש להגיע גם עם
✓ תעודת תלמיד/ה /הערכה של מחצית ראשונה או תעודה משנה"ל תשע"ז.
 
פרטי הילד/ה * שדה חובה
שם משפחהשם פרטימס' ת"זתאריך לידה גן ילדים בישוב כתהבית ספר
ידוע לי כי הרישום של בני/בתי:
יהיה תקף בתנאי שהכתובת בתעודת הזהות תהיה באחד מהישובים במועצה אזורית מטה יהודה.
שינוי הכתובת יבוצע לא יאוחר מתאריך 2018/08/01 לאחר תאריך זה יבוטל הרישום.