חברות וחברים יקרים  שלום רב,

הריני מאחל לכם הצלחה במילוי תפקידכם בוועד.

להלן עדכונים, דגשים ושינויים, במספר נושאים הקשורים לניהול הוועד המקומי, אני מזמין אתכם להגיב ולשאול שאלות ולכתוב אם ישנם נושאים נוספים עליהם הייתם מעוניינים לקבל מידע.

 1. מינוי ועדות ביקורת – נכון להיום מונו ועדות ביקורת ב- 51 ישובי המועצה.
  נותרו 6 ישובים אשר לא מונו להם ועדת ביקורת וכדלהלן: 1. גבעת ישעיהו. 2. גפן. 3. הראל. 4. מחסיה. 5. נווה שלום. 6. זנוח.
  בהתאם להחלטת מליאת המועצה נקבע כי ועד מקומי אשר לא ימונה לו ועדת ביקורת, המועצה תמנה רו"ח על חשבון הוועד לביצוע הביקורת.
 2. שיתוף פעולה עם חברי ועדת ביקורת – עפ"י החוק קיימת חובה לשתף פעולה עם חברי ועדת ביקורת אשר מונו ע"י מליאת המועצה ויש להעביר אליהם כל חומר אשר מתבקש על ידם לצורך ביצוע הביקורת.
 3. חברי ועדת ביקורת לא יכולים להיות חברים בועדות אחרות של הוועד.
 4. ישיבות וועד - לא ניתן לקיים ישיבות ועד באמצעים טכנולוגיים (וואטצאפ, מיילים פלפון ועוד), ישיבות הוועד יתקיימו בנוכחות פיזית של חברי הוועד בלבד.
 5. כמות ישיבות ועד -  הוועד המקומי קובע בעצמו את מועדי ישיבותיו, חייבת להתקיים לפחות ישיבה רגילה אחת בכל שישה שבועות. הוועד רשאי להחליט שבחודשים תשרי וניסן לא יתקיימו ישיבות רגילות.
 6. הקלטת ישיבות הוועד - עפ"י חוק קיימת חובה להקליט  את ישיבות הוועד (ולשמור את ההקלטות למקרה שמאן דהוא יבקש לקבל אותם כדרך ששומרים פרוטוקולים).
  אין חובה לתמלל את ההקלטה, יש רק חובה לכתוב פרוטוקול שיכיל את שמות חברי  הנוכחים והחסרים בישיבה, את מהלך הדיונים, את ההצעות ואת תוצאות ההצבעה.
  הפרוטוקול ייחתם באותה ישיבה או בישיבה הבאה על ידי יושב ראש הישיבה.
 7. הצעות מחיר - בקשות להצעות מחיר בהתאם לנוהל שפורסם ע"י יועמ"ש המועצה. יש להקפיד על הסכומים ושהמפרט של הצעות המחיר יהיה אחיד, כך שניתן יהיה לבצע השוואת מחירים בין המציעים על אותו מוצר/עבודה.
 8. הזמנת עבודה - לא ניתן לבצע עבודה ללא הזמנת עבודה חתומה ע"י מורשי החתימה ובכפוף לכך שהעבודה מתוקצבת בתקציב הוועד ואו קיימת יתרה תקציבית בתקציב פיתוח של הוועד.
 9. הגשת דוחות כספיים  ותקציב בזמן - עפ"י החלטת מליאת המועצה,  ועד מקומי אשר לא יגיש דוחות כספיים  ו/או תקציב בזמן (דוח כספי 2018 היה צריך להגיש עד 30.4.2019 ותקציב לשנת 2019 היה צריך להגיש עד 31.10.2018),
  המועצה תמנה רו"ח על חשבון הוועד אשר יכין את הדוחות הכספיים ואו תקציב הוועד.
  עוד הוחלט כי המועצה לא תעביר את הכספים המיועדים לתקציבי פיתוח עד לקבלת הדוחות והתקציבים בזמן. לאור האמור אבקשכם להקפיד על לוחות הזמנים.
 10. טופס ניגוד עניינים- יש להחתים את כל חברי הוועד על הטופס המצ"ב ולהעביר ליועץ משפטי של המועצה רק במקרים שיש חשש לניגוד עניינים לקבלת חוו"ד.
 11. העסקת עובדים בוועד - יש צורך שהמשרות הינן  לשם ביצוע סמכויות שהמועצה האצילה לוועד ובלבד שיש למשרות הקצבה בתקציב הועד המאושר ע"י המועצה.
  אישור המועצה הינו לגבי בדיקה  שהעובד מתוקצב בתקציב הועד ושהוא מועסק לצורך ביצוע הסמכויות שהמועצה האצילה לוועד ושהוא נבחר לתפקידו כדין (מכרז וועדת בחינה ועמידה בתנאי סף ועוד).
 12. שכרם של  עובדי הוועד – עפ"י הצו שכרם של עובדי הוועד הינו בהתאם לשכרם של עובדי המועצה בדוג דרגה ובהתאם להסכמים קיבוציים מאושרים.
  העסקה בחוזה אישי ואו משכורת כוללת מחייבת קבלת אישור מועצה מראש וחתימה על חוזה שיובא לאישור מח' ועדים במועצה.
  בכל מקרה קיימת חובה להפריש לכל עובדי הוועד הפרשות לקרן פנסיה צוברת ויש לשלם תשלומים לביטוח לאומי ומס הכנסה.
 13. השתתפות בהחזר הוצאות ליו"ר הוועד –  נכון להיום לא ניתן לשלם ליו"ר ועד החזרים עבור החזר הוצאות. המועצה מקיימת דיונים בנדון ע"מ לבחון את הנושא מחדש,  עם קבלת החלטה, אנו נעדכן אתכם בהתאם.
 14. ביטוח נושאי משרה -  על הוועד המקומי קיימת חובה לבטח את כל בעלי התפקידים הציבוריים בישוב (חברי הוועד, חברי ועדות שונות כולל חברי ועדת ביקורת).
 15. זהות ועדים – על פי החוק, מי שנבחרים לכהן ביישוב שיתופי כחברי ועד ההנהלה של האגודה, יכהנו גם כחברי הועד המקומי של הישוב.
  יצוין כי גם במצב של זהות ועדים, הזהות הינה פרסונאלית בלבד.  לאור האמור על חברי הועד לנהל:
  1. ישיבות ופרוטוקולים נפרדים לכל אחד מן הוועדים.
  2. לנהל חשבונות נפרדים לכל אחד מהוועדים.
  3. למנות מורשה חתימה נפרדים.
  4. לנהל תקציב נפרד לכל אחד מהוועדים.
  5. להקפיד לקבל בכל אחד מן הוועדים החלטות הנמצאות בתחום סמכויותיו של הועד הרלוונטי.
  6. חברי הועד המקומי אינם יכולים להעביר, סתם כך, כספים מן הועד המקומי לאגודה השיתופית, ואף חתימה על הסכמים בין שני הוועדים צריכה להיעשות בכפוף לכללי ההתקשרות החלים על הועד המקומי ובכפוף לסוגיות של ניגוד עניינים.

ולסיום ברצוני להודות לכם על כל העשייה החשובה והמרשימה שלכם למען תושבי יישובכם.  זה לא מובן מאליו.

אנחנו כאן בשבילכם בכל מה שתרצו.

בברכה וחג שמח,

יואל ינון

מבקר המועצה

 

טופס שאלון למועמד