מבוא

מחלקת רישוי עסקים מכוח חוק רישוי עסקים התשכ"ח (1968) אמונה על רישוי, פיקוח ואכיפה על העסקים שבתחומה.

נלווים לחוק רישוי עסקים, תקנות רישוי עסקים התשס"א (2001) וצו רישוי עסקים התשע"ג (2013).

מטרת הנוהל

הגדרת כללים לתהליכי עבודה הנוגעים להגשת בקשה לרישיון עסק לאירועים תחת כיפת השמיים.

הגדרות

בקשה לרישיון עסק: טופס בקשה לרישיון עסק המוגש למחלקת רישוי עסקים ע"י בעל האירוע או בא כוחו.

מסמכים נלווים: 

 • צילום ת"ז של בעל העסק.
 • תעודה  מרשם החברות במקרה של חברה.
 • "מפה מצבית".
 • "תכנית בטיחות" – שתוכן ותיחתם ע"י מהנדס בטיחות / בעל מקצוע מוסמך.
 • "פק"מ אבטחה"  - שתוכן ויתחתם ע"י מנב"ט מוסמך.

ביום האירוע (טרם תחילתו) יש להגיש:

1. אישור מהנדס בטיחות.

2. אישור הנדסאי / בודק חשמל.

אירועים תחת כיפת השמים ללא מזון

הגשת הבקשה לרישיון עסק: הבקשה לרישיון עסק לפריט 7.7ה' תוגש בצירוף המסמכים הנלווים   45 יום לפני מועד האירוע.

גורמי האישור:

כיבוי אש , משטרה , מחלקת רישוי עסקים.

הצללה:

באירוע המתקיים בשעות היום בימים חמים תידרש הצללה ואמצעי קירור אויר בשטח האירוע.

מתקנים סניטרים:

המתקנים הסניטרים שיוצבו במקום האירוע יוצבו במקום אשר יאפשר גישה נוחה לכלל משתתפי האירוע, בהתאם ל"הוראות למתקני תברואה".

"הוראות למתקני תברואה" - מספר הקבועות הסניטריות תהיה ע"פ הטבלה כדלהלן:

הוראות למתקני תברואה

ניקוזים:

הכיורים המשמשים את האירוע ינוקזו לתא ביוב או לחילופין לבור שיחפר באדמה וימולא בחצץ   עומק הבור יהיה ע"פ שיקולו של בעל מקצוע כך שלא יוצרו שלוליות סביב.

אופן הרישוי:

לאחר עמידה בתנאים, קבלת אישורם של גורמי האישור ותשלום אגרה ע"פ חוק יונפק רישיון עסק לאירוע. 

אירועים תחת כיפת השמיים הכוללים מזון/משקאות משכרים

באירוע הכולל מזון יתוספו הדרישות הבאות:

הגשת הבקשה לרישיון עסק:

בטופס הבקשה לרישיון עסק יופיע מלבד הפריט 7.7ה' הפריט 4.2.א' מסעדה.

במשקאות משכרים יופיע הפריט 4.8

מסמכים:

המסמכים הנדרשים באירוע הכולל מזון:

 • צילום ת"ז של בעל העסק.
 • תעודה  מרשם החברות במקרה של חברה.
 • "מפה מצבית".
 • "תכנית בטיחות" – שתוכן ותיחתם ע"י מהנדס בטיחות / בעל מקצוע מוסמך.
 • "פק"מ אבטחה" – שתוכן ותיחתם ע"י מנב"ט מוסמך.
 • תפריט של המזון המוגש באירוע.
 • שירטוט של מטבח הקצה על גבי התכנית וסימון הכיורים לשטיפת ידיים.
 • רישיון עסק , רישיון יצרן ורישיון להובלת מזון של ספק המזון לאירוע.

גורמי אישור:

משרד הבריאות, כיבוי אש , משטרה , מחלקת רישוי עסקים.

אחריות ניהולית:

באחריות מפיק האירוע ביצוע הנוהל.

אחריות מקצועית:

כל בעל מקצוע בתחומו.

בקשה לחריגה מהנוהל:

בקשה לחריגה מהנוהל תוגש בכתב עם פירוט הסיבה לבקשת החריגה למחלקת רישוי עסקים 30

 יום לפני האירוע ותאושר ע"י מנהל אגף ביטחון, רישוי עסקים ותחבורה בלבד.

סימולטור לבחינה – האם האירוע טעון רישוי עסק

סימולטור לבחינה