מהו רישיון לניהול עסק

חוק רישוי עסקים, התשכ"ח -1968 מחייב כל עסק המוגדר בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשע"ג – 2013, קבלת רישיון לפתיחתו וניהולו.

חוק רישוי עסקים

תקנות רישוי עסקים

הרישיון לניהול העסק הינו האישור הניתן על ידי רשות הרישוי לבעל העסק ולמנהלו, בהתאם לחוק ולתקנות הנלוות אליו.

רישיון העסק בא להבטיח כי ננקטו כל האמצעים והסידורים המתאימים להפעלתו התקינה של העסק עפ"י מטרות החוק לטובת הציבור הרחב.

מטרות החוק הן:

שמירה על איכות נאותה של הסביבה (לרבות תנאי תברואה נאותים) מניעת מפגעים, מטרדים, סכנות לשלום הציבור (הבטחה מפני התפרצות ושוד), דאגה לבטיחותם של הנמצאים בעסק ובסביבתו, מניעת סכנת מחלות בעלי חיים וזיהום מקורות המים, וכן הבטחת קיום תכליות חוק התכנון והבנייה ואלה הנוגעים לשירותי הכבאות.

רישיון מונפק בהתאם לתוכנית עסק המוגשת בעת הגשת הבקשה.

עסקים אשר חלים בהם שינויים משמעותיים חייבים בהגשת בקשה חדשה במחלקה לרישוי עסקים.

מי חייב ברישיון עסק

כל סוג עסק, הרשום בצו רישוי עסקים חייב רישיון.

 צו רישוי עסקים

קיימים כ-200 סוגי עסקים החייבים רישוי, ביניהם: בתי מלון , אולמות שמחה ,גני אירועים , מסעדות, אטליזים בתי קפה, מזנונים, מאפיות, קיוסקים, בתי מלאכה, מפעלים מכל הסוגים, יצור וממכר מוצרי מזון, רוכלות, מוסכים, מחסנים למיניהם וכד'.

מחובת רישוי - פטורים משרדים שונים של מקצועות חופשיים כגון: עורכי דין, רואי חשבון, פעוטונים, גני ילדים וכו'.

בירורים וחוות דעת מקדמית

החלטה על פתיחת עסק הנה צעד רציני מבחינה כלכלית ואחרת. על כן, מן הראוי לבדוק היטב את האפשרויות, התנאים והחוקים הקשורים בכך, עוד לפני קבלת ההחלטה והפנייה להגשת מסמכי הבקשה הנדרשים.

מפרטים אחידים 

אנשי המחלקה עומדים לרשות הפונים ויועציהם המקצועיים לשם מתן ייעוץ ומיידע.

המידע שמומלץ לבקש לפני הגשת הבקשה הוא:

 • הסבר על תהליך הרישוי.
 • מידת התאמתו של העסק לדיני התכנון והבנייה, ולדרישות נותני האישור הנוספים.
 • מצבו המשפטי של העסק או של המבנה שבו יפתח.

קבלת חוות דעת מותנת בתשלום אגרה הקבועה בחוק, לבקשה יש לצרף:

 • תרשים סביבה בקנ"מ 1:2500 כמפורט בתקנות שבסימוכין סעיף 12 (א).
 • מפה מצבית בקנ"מ 1:250 (תרשים מגרש) סעיף 13 (א).
 • תכנית העסק בקנ"מ 1:100 סעיף 14 (א) בבתי אוכל בקנ"מ 1:50.
 • קבלת חוות דעת מקדמית אינה מהווה היתר או רישיון לפתוח או לנהל עסק.

הגשת בקשה לרישיון עסק

הבקשה לרישיון תוגש על גבי טופס אשר ניתן להוריד מאתר המחלקה או לקבלו במשרדי המחלקה.

היא תוגש ע"י המבקש או באמצעות בא כוח חוקי.

לטופס יש לצרף:

 • צילום תעודה מרשם החברות או השותפות (חברה/ שותפות  בלבד)
 • מסמך מעו"ד או רו"ח שבו ירשמו מנהלי החברה או השותפים (בהתאמה) בפירוט שם ותעודת זהות (חברה /שותפות בלבד)
 • שלוש תוכניות הנדסיות (העתקות שמש-גרמושקות) +קובץ PDF חתומות ע"י בעל מקצוע מוסמך, רשום ומורשה כחוק (כגון: מהנדס, אדריכל) שתכלולנה את הפרטים הבאים (פירוט מופיע בנספח ו'):
 1. גוש, חלקה, כתובת העסק, שם/שמות מנהלי העסק וסוג העסק כמוגדר בחוק.
 2. תרשים סביבה בקנ"מ 1:250
 3. תרשים מגרש בקנ"מ 1:1250 (מפה מצבית)
 4. תוכנית העסק בקנ"מ 1:100
 5. בבתי אוכל יש לשרטט את המטבח על כל הציוד, פריסתו, ומיקום הקבועות הסניטריות, חדר האוכל, חדרי שירות והמחסן בקנ"מ 1:50.

הערה!

רשות הרישוי ו/או נותן האישור רשאים לדרוש מהמבקש, הגשת פרטים נוספים שיכללו בתרשים סביבה, במפה מצבית או בתכנית עסק, אם ראו צורך בכך.

הם רשאים לדרוש ממגיש בקשה כי לתכנית עסק יצורפו חוות דעת של בעל מקצוע בעניין מסוים או מסמכים נוספים אם ראו צורך בכך לשם בדיקת הבקשה.

מצבים בהם נדרש להגיש בקשה חדשה

לא רק פתיחת עסק חדש חייבת רישיון. כל שינוי בעסק או בבעליו מחייבת הגשת  בקשה חדשה כמפורט להלן:

 • הגדלה או הקטנת השטח.
 • שינויים פיזיים פנימיים  במבנה העסק
 • תוספת לסוגי העיסוקים או שינוי בפריטים
 • שינוי בבעלות: תוספת שותף, העברת בעלות וכד'

סגירת עסק – מחייבת מתן הודעה לפקידי הרישוי.

הליך הטיפול בבקשה

לאחר אישור התוכנית , הגשת המסמכים ותשלום אגרה, ייפתח תיק רישוי וישלחו בקשות לגורמי האישור.

 הרישיון יינתן לאחר קבלת  אישרם של הגורמים הקבועים בחוק .

תהליך למתן רישיון עסק

גורמי הרישוי

 • המחלקה לרישוי עסקים
 • הועדה לתכנון ובניה – נדרש אישורו לגבי כל עסק ועסק, בודק התאמת העסק לדרישות חוק התכנון והבניה.
 • הרופא הווטרינרי – מטפל בעסקים הקשורים למזון מן החי (בשר, עופות, דגים) ובעלי חיים.
 • משטרה – מטפלת במניעת סכנות לשלום הציבור ואבטחה מפני שוד והתפרצות .
 • משרד הבריאות – מטפל בקיומם של תנאי תברואה נאותים ושמירה על בריאות הציבור.
 • הגנת הסביבה – נושאי איכות הסביבה, מטרדי רעש, ריח, שפכים ונושאים סביבתיים.
 • שירותי הכבאות – מדור מניעת דליקות.
 • משרד התחבורה – מטפל בנושאי כלי רכב, כלי שייט, מוסכים ותחנות מוניות.
 • משרד העבודה – מטפל בשמירה על בטיחות וגהות העובדים בעסק.
 • משרד החינוך – קייטנות.

סיכום

תהליך הרישוי הינו תהליך מורכב לכן כדאי לאסוף את כל המידע הנדרש בטרם מתחילים להשקיע בעסק

אנו נמצאים לשירותך בכל שאלה או הבהרה נוספת

בהצלחה!!!