מליאת המועצה אישרה:

  • אישרנו 2,153,000 ש"ח תוספת לטובת בינוי ושדרוג מוסדות חינוך.
  • אישרנו דוחות כספיים ל- 22 ישובים במועצה.
  • אישרנו את המלצת המודדלשר הפנים, לצורך קביעת מספר חברות וחברי המליאה המייצגים את יישובי המועצה בבחירות הקרובות.
  •  אישרנו את ההתקשרות עם מפעיל הברכיה המועצתית שזכה במכרז ל- 10 שנים.
  • ברכות למושב בקוע על אישור שמות הרחובות החדשים.