1
פרטים אישיים
2
הצהרה
3
הוספת קבצים

עורך/ת כתב ההצהרה והתחייבות זו בתמיכה לבקשתי לרישום להלן – הקטין :

פרטי הקטין (חובה) שדה חובה
שם הילדת"זגן/ כתה

סוג הלימודים (חובה) שדה חובה

 

 

 

כתובת ההורה הנוסף הינה (חובה) שדה חובה
הנני מצהיר/ה ומתחייב/ת כי : (חובה) שדה חובה

כמו כן, הנני מתחייב/ת לשאת באחריות המלאה לרישום. והיה והמועצה תינזק ו/או תתבע כתוצאה מהרישום אשפה אותה .

המשמורת​ ​של​ ​הקטין​ ​הינה​ (חובה) שדה חובה

הנני מצהיר/ה, כי המידע המפורט בכתב הצהרה והתחייבות זו נכון. ידוע לי, כי אם ימצא שהמידע שנמסר איננו אמת, רשאית המועצה לבטל/לשנות את הרישום/ ביטול הרישום/ ההעברה. הנני מתחייב להודיע למדור גני ילדים על כל שינוי במידע המפורט בכתב הצהרה זו לאלתר. עם יימצא שהמידע לא עודכן תוך 14 ימים מיום השינוי, רשאית המועצה לבטל / לשנות את הרישום/ ביטול הרישום /ההעברה.

Browser not supported