קול קורא ליישובי המועצה האזורית מטה יהודה לקידום מיזמים  קהילתיים סביבתיים

"קהילה לוקחת אחריות על הסביבה"

1. כללי:

המועצה האזורית מטה יהודה פועלת לקידום קהילתי - סביבתי של אוכלוסיות יישוביה ופונה לכלל יישובי המועצה המעוניינים לקדם מיזמים קהילתיים סביבתיים ולהגיש בקשות במסגרת קול קורא זה.

במסגרת המיזם, המועצה בסיוע המשרד להגנת הסביבה תתקצב את הפרויקטים שיבחרו בסך כולל של 12,000 ₪ לכל פרויקט, עד 7 פרויקטים בשנת התקציב 2020. לא יותר מפרויקט אחד לישוב. כספי התמיכה מיועדים להוצאות עבור חומרים וייעוץ מקצועי בלבד.

2. רקע ומטרות הקול הקורא:

קול קורא זה פונה לוועדים מקומיים בתחום המועצה האזורית מטה יהודה לקידום פרויקטים בתחום קהילה וסביבה, שיביאו לצמיחה קהילתית ולשיפור פני הישוב.

המועצה האזורית תבחן ותדרג עפ"י קריטריונים מקצועיים שוויוניים את הבקשות לקידום המיזמים השונים. לאחר בחינת כלל הבקשות, תתקצב את הפרויקטים שקיבלו את הניקוד הגבוה ביותר.

הוועדים המקומיים שיזכו בהליך יידרשו לקדם ולבצע את הפרויקט/מיזם בתוך שלושה חודשים ממועד הודעת הזכייה.

3. העקרונות המנחים:

 • העצמת הקהילה וטיפוח התנדבות יישובית ללקיחת אחריות על איכות חייה.
 • מעורבות ושיתוף הקהילה בחשיבה, בתכנון ובקבלת ההחלטות לטיפול בתהליכים שונים המשפיעים על הסביבה בתוך היישוב וכן בסביבה הקרובה.
 • מיזמים של "פלייסמייקינג" (עשיית מקום) – לקחת שטח ציבורי ביישוב ולהפוך אותו לשטח שישרת את התושבים לפעילויות חברתיות-קהילתיות, תוך שימוש במשאבים מקומיים, מחומרים ידידותיים לסביבה ושימוש חוזר בחומרים, לדוגמא: גינה קהילתית, פינת מיחזור, שימור מבנה, גרם מדרגות, הקמת פינת ישיבה, יצירת שביל וכו'.
 • הגברת מודעות ואכפתיות הקהילה לפתרון מפגעים כגון:  מחזור יישובי, מפגעי רעש וזיהום אוויר ומים.
 • פעילות חינוכית בקהילה – מודעות וחינוך לסוגיות סביבתיות ולטיפוח מודעות לאיכות חיים של הפרט ושל הקהילה כולה.
 • מחויבות הועד המקומי וקביעת אחראי מטעמו שישמש כ'בעל תיק קהילה וסביבה'  ויקדם פעילות  בקהילה בנושאי איכות הסביבה.

4. הגדרות:

 • מדיניות המועצה - להתייחס לפיתוח בר קיימא על קהילה וסביבה תוך תרומה מרבית ליישוב.
 • מיזם קהילתי סביבתי - הינו מיזם המקדם את החוסן והגיבוש הקהילתי בישוב ומספק להן מענה על צורך נדרש.

5. גופים הרשאים להגיש בקשות

ועדים מקומיים של המועצה האזורית מטה יהודה בלבד.

6. תנאי סף

רשאים להגיש את הצעותיהם לפרויקט ועדים מקומיים בתחום מועצה האזורית מטה יהודה, המקיימים אחר התנאי שלהלן:

א. הפרויקט המוצע מצוי בתחום סמכותו של הוועד המקומי מכוח האצלת הסמכות מטעם המועצה.

להוכחת עמידתו בתנאי סף זה יצרף המציע העתק כתב האצלת הסמכות מהמועצה לשנת 2020.

לא קיים המציע את התנאים הדרושים לעמידתו בתנאי הסף, רשאית המועצה, מטעם זה בלבד ולפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט לפסול את הצעתו או לחלופין, לבקש כי ישלים ו/או יתקן ו/או יבהיר ו/או ישמיט איזה מהמסמכים ו/או הפרטים שבהצעתו.

7. טפסים נדרשים להגשת הבקשה

כל מציע יצרף להצעתו את המסמכים הבאים:

 • כל מסמכי הקול הקורא כשהם חתומים בתחתית כל עמוד ועמוד ע"י מורשי החתימה של הועד המקומי.
 • כל המסמכים המפורטים בסעיף 5 לעיל לצורך הוכחת עמידתו בתנאי סף.
 • כרטיס מיזם הכולל התייחסות לכלל הסעיפים המוזכרים בניקוד הבקשה  (ראה סעיף 6 לעיל), נספח א'.   
 • כתב הצהרה והתחייבות לביצוע המיזם במידה וימצא מתאים, נספח ב'.
 • תכנית פעולה מפורטת כנדרש בנספח ג'.  
 • ככל שהמיזם המוצע מצריך שימוש בקרקע / מבנה, יצרף הועד המקומי אסמכתא בדבר זכויות שימוש בקרקע / במבנה חתום על ידי מורשי חתימה של הועד המקומי, כגון: חוזה או אישור חתום על ידי ועד האגודה בדבר שימוש בקרקע / במבנה לצורך המסוים.

לא צירף המציע איזה מהמסמכים האמורים לעיל, רשאית המועצה, מטעם זה בלבד ולפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לפסול את הצעתו או לחלופין לבקש כי יוסיף ו/או ישלים ו/או יתקן ו/או יבהיר איזה מהמסמכים שבבקשתו ו/או הנתונים המפורטים בה וכן רשאית המועצה להתעלם מפגמים שאינם מהותיים, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

8. אופן ומועד הגשת ההצעה

 1. את ההצעה, על כלל המסמכים הנדרשים לעיל, יש להגיש בסריקה בקובץ PDF  
 2. את הקובץ יש להגיש באופן אלקטרוני לידי הגב' שני יצחק לדוא"ל:  [email protected]
  יש לוודא קבלת ההצעה בטלפון: 02-9958864.
 3. המועד האחרון להגשת הצעות נקבע ליום ד' בתאריך 26/08/2020 בשעה 12:00 הצעה שתישלח לאחר המועד הנ"ל לא תיבדק.
 4. המציע יגיש את הצעתו בקובץ המקורי של מסמכי הקול הקורא, מבלי לבצע בהם שינוי, תיקון, תוספת או הסתייגות.
 5. ערך המציע שינוי, תיקון, הוספה, התסתייגות, רשאית המועצה לפסול את ההצעה מטעם זה בלבד, או על פי שיקול דעתה לבקש מהמציע לתקן את הצעתו. בכל מקרה יחייב את הצדדים הנוסח של מסמכי ההזמנה כפי שנשלח למציעים.

9. הבהרות ושינויים:

 1. עד ליום א בתאריך 09/08/2020 בשעה: 16:00 ניתן לפנות למועצה בשאלות הבהרה בכתב, לגב' שני יצחק, בדוא"ל : [email protected]  ובטלפון 029958864.
 2. כל הסבר, פרשנות, תשובה שניתנו בעל פה לא יחייבו את המועצה ואין להם תוקף. רק תשובות בכתב יחייבו את המועצה.
 3. המועצה רשאית לתקן/לשנות/להוסיף למסמכי הקול הקורא עד למועד האחרון להגשת ההצעות. השינויים כאמור יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי הקול הקורא, יובאו בכתב לידיעת כל המשתתפים בדוא"ל, יחתמו על ידי המציע ויצורפו להצעתו.

10. אופן בחינת ההצעות:

 1. המועצה תבחן את ההצעות באמצעות ועדה מקצועית שתמונה על ידה, והיא רשאית להיוועץ עם יועצים מקצועיים חיצוניים לשם כך.
 2. הועדה המקצועית תנקד את ההצעות על פי טבלת קריטריונים, המצורפת כנספח ד' לקול הקורא.
 3. הועדה רשאית להמליץ למועצה על  7 פרויקטים בעלי הניקוד הגבוה ביותר.
 4. הוועדה והמועצה יהיו רשאיות להביא בחשבון שיקוליהם את ניסיונו, כישוריו, אמינותו, יכולותיו ואיתנותו הפיננסית של המציע ואת ניסיונה של המועצה ושל גופים אחרים עם המציע. מבלי לגרוע מהאמור, יהיו הועדה והמועצה רשאיות לערוך בירורים עם גורמים חיצוניים לוועד המקומי, בין אם צורפו על ידו למסמכי ההזמנה ובין אם לאו.
 5. הועדה והמועצה רשאיות לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה בשל מחירה, תנאיה או בשל חוסר התייחסות לנתונים שבמסמכי ההזמנה באופן שלדעתן מונע הערכת ההצעה כנדרש.
 6. המועצה רשאית לבטל את ההליך מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה.
 7. בוטל ההליך או נדחה ביצועו ו/או חלק ממנו, מכל סיבה שהיא, לא תהא למציע ו/או לזוכה כל תביעה ו/או זכות תביעה בגין כל פיצוי אף אם יגרם לו נזק כאמור, והמציע ו/או הזוכה לא יהיה זכאי לפיצוי מכל מין וסוג שהוא.

11. הודעה על זכיה ותקצוב הפרויקט:

1. עם קביעת הזוכה בהליך תודיע המועצה לזוכה.

2. התקצוב יועבר לפי אבני הדרך הבאות:

 1. הצגת פרוטוקול של וועד היישוב על אישור קבלת הקבלנים המבצעים.
 2. העברת הצעות מחיר על פי נוהל הגשת הצעות מחיר.
 3. הגשת חשבוניות כהוכחת ביצוע.

ידוע לזוכה כי ככל שלא תושלם אבן דרך כלשהי לא יהיה זכאי לקבלת התקצוב בגין אותה אבן דרך.

בברכה,
המועצה האזורית מטה יהודה

טופס קול קורא

נספח א' - כרטיס מיזם

1. פרטים על המציע

1.9 צירוף רשימה של הגורמים המעורבים ביישוב בהפעלת המיזם: * שדה חובה

1.10 הגשת תכנית מפורטת להשקעות ולאופן ביצוע הפרויקט כולל לו"ז- גאנט לביצוע. נדרש אישור אגודה על שימוש בקרקע/מבנה לפרויקט. * שדה חובה

Browser not supported

אישור עו"ד

[המציע] וכי חתימותיהם בצירוף חותמת המציע מחייבות את המציע לכל דבר ועניין.

נספח ב' - הצהרה והתחייבות המציע

לכבוד

מועצה אזורית מטה יהודה (להלן: "המועצה")

ג.א.נ.,

הצהרה והתחייבות

אנו הח"מ, לאחר שקראנו ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי הקול הקורא, מגישים בזאת הצעתנו לביצוע מיזם "קהילה לוקחת אחריות על הסביבה" (להלן: "המיזם"), מצהירים ומתחייבים בזה כדלקמן:

1. הבנו את כל האמור במסמכי הקול הקורא, בין המצורפים אליו ובין שאינם מצורפים אליו, ובדקנו את כל הגורמים הקשורים בביצוע המיזם ו/או העלולים להשפיע עליו.

2. הננו מצהירים בזה כי קראנו והבנו את כל האמור במסמכי הקול הקורא על פרטיהם ללא יוצא מן הכלל, כי ערכנו את כל הבדיקות הדרושות ו/או הנחוצות להגשת הצעתנו זו, וכן בחנו את כל הגורמים האחרים המשפיעים על ההוצאות הכרוכות בביצוע המיזם וכי בהתאם לכך ביססנו את הצעתנו. לא הסתמכנו בהצעתנו זו על מצגים, פרסומים, אמירות או הבטחות כלשהם שנעשו בעל פה על ידי המועצה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה, אלא על האמור במסמכי הקול הקורא בלבד. כן הננו מצהירים בזה, כי אנו מסכימים לכל האמור במסמכי הקול הקורא ולא נציג כל תביעות או דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה ואנו מוותרים בזאת מראש על טענות כאמור.

3. אנו בעלי הידע, המומחיות, הכשירות, הרישיונות, ההיתרים והכישורים הדרושים לביצוע המיזם נשוא הקול הקורא, הן מבחינת המימון והן מהבחינה המקצועית, בהתאם לכל מסמכי המקול הקורא.

4. אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים בקול הקורא והצעתנו זו עונה על כל הדרישות שבמסמכי הקול הקורא ולראייה אנו מצרפים את כל המסמכים הנדרשים. ידוע לנו כי במידה ולא נצרף מסמך ו/או אישור מן המפורטים דלעיל, המועצה עלולה לפסול את הצעתנו. עוד ידוע לנו כי למועצה שמורה הזכות לחקור ולפנות לצדדים שלישיים ו/או ולדרוש מאיתנו להציג כל מידע/ מסמך נוסף אשר יידרש להוכחת כשירותנו, ניסיוננו, מומחיותנו, אפשרויות המימון, התאמתנו לביצוע המיזם וכיו"ב. אם נסרב למסור מידע או מסמך כאמור, רשאית המועצה להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף לפסול את ההצעה.

5. אנו מקבלים על עצמנו לבצע את כל ההתחייבויות והתנאים הכלולים בקול הקורא בלא כל הסתייגות. 

6. הננו מתחייבים כי במידה ונזכה בקול הקורא והמועצה תעביר לנו תקציב לביצוע המיזם, נבצע את המיזם בשלמותו, בהתאם למסמכי הקול הקורא, הוראות הבטיחות והוראות כל דין, לשביעות רצון המועצה.

7. כן ידוע לנו כי כל התחייבות המופיעה בקול קורא זה, מחייבת אותנו גם אם לא הוזכרה במפורש במסמך זה.

8. אנו מצהירים בזה כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים.

9. הצעתנו זו הינה בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי, ותהא תקפה במשך 90 (תשעים) יום מהמועד האחרון להגשת הקול הקורא. ידוע לנו, כי המועצה תהא רשאית לדרוש הארכת תוקף ההצעה, וכי אם לא נאריך הצעתנו זו לכשנידרש, נחשב כמי שחזר בו מהצעתו, והכל מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים להם זכאית המועצה על-פי כל דין. 

10. היה והצעתנו תתקבל, אנו מתחייבים כי במועד שנידרש לכך על ידכם, נמציא את כל המסמכים והאישורים שעלינו להמציא בהתאם למסמכי הקול הקורא לרבות האישור על עריכת ביטוחים.

11. מובהר לנו כי כל מס, היטל, תשלום חובה, מכל סוג שהוא, החלים או אשר יחולו בעתיד על ביצוע המיזם עפ"י חוזה זה, יחולו עלינו וישולמו על ידינו. לצורך כך, תנכה המועצה מהסכומים שיגיעו לנו כל סכום שעליה לנכות לפי כל דין, והעברת סכומים אלו לזכאי תהווה תשלום לנו.

12. אנו מצהירים כי לא תהיה לנו כל טענה ו/או דרישה, מכל מין וסוג שהוא, כלפי המועצה, בכל עניין הנוגע לתשלום תקצוב המיזם, לרבות אך לא רק, במקרה בו יחולו עיכובים בתשלום התקצוב. אנו מצהירים ומתחייבים, כי במידה ונפר סעיף זה, ובכל זאת נגיש תביעה כנגד המועצה, אזי נשפה ונפצה את המועצה בגין כל נזק, אובדן ו/או הוצאה שתיגרם לה כתוצאה מכך.   

13. אנו מצהירים כי הצעתנו הינה בגדר המטרות והסמכויות של הועד המקומי בשמו מוגשת ההצעה, כי אנו זכאים לחתום בשם הועד המקומי על הצעה זו, וכי אין כל מניעה על-פי דין או הסכם לחתימתנו על הצעה זו.

14. אנו מאשרים בזה כי אנו מוותרים בזאת על כל סעד משפטי כנגד המועצה, אשר מהווה אינו סעד כספי, ואנו מצהירים כי נהיה מנועים בכל הקשור במכרז זה, במישרין או בעקיפין,  מדרישת כל סעד משפטי ו/או צו משפטי, מלבד סעד כספי.

15. בהתבסס על כל האמור לעיל מצ"ב פירוט המיזם המוצע ותוכנית פעולה מפורטת לביצועו.

16. יודגש, כי במסגרת הצעתנו לעיל שקללנו את מלוא הוצאותינו במסגרת אספקת השירותים נשוא המכרז המיזם המוצע ואנו מתחייבים לא להעלות כל דרישה לכל תמורה ו/או תשלום נוסף מעבר לתקצוב שנהיה זכאים לו מאת המועצה.

17. ידוע לנו כי המועצה תתקצב את המיזם על פי אבני הדרך הבאות:

 1. הצגת פרוטוקול של וועד היישוב על אישור קבלת הקבלנים המבצעים.
 2. העברת הצעות מחיר על פי נוהל הגשת הצעות מחיר.
 3. הגשת חשבוניות כהוכחת ביצוע.

ידוע לזוכה כי ככל שלא תושלם אבן דרך כלשהי לא יהיה זכאי לקבלת התקצוב בגין אותה אבן דרך.

18. הננו מתחייבים כי כל התקשרויות הועד המקומי בקשר עם המיזם, ובכלל, יעשו על פי דיני ההתקשרויות, הרכש והמכרזים החלים על וועדים מקומיים, ובהתאם לנהלי המועצה. הננו מתחייבים להעביר לידי המועצה כל מסמך המעיד על ביצוע הליך תחרותי בבחירת ספקים/יועצים/נותני שירותים, והמועצה רשאית להתנות זאת כתנאי לתקצוב המיזם ו/או חלקו.

19. ולראיה באנו על החתום לאחר שהבנו את משמעותה המלאה של הצהרתנו זו:

Browser not supported

אישור עו"ד - להגשת הצעה ע"י תאגיד

Browser not supported

נספח ג' תכנית פעולה מפורטת – להגשת קול קורא  "קהילה לוקחת אחריות על הסביבה"

 1. תיאור הפרויקט: מטרותיו, מה יהיה בו, מיקום, כולל מפה.
 2. תרומת התכנית לחיזוק הקהילתי חברתי של היישוב.
 3. התרומה לנושאים של קיימות ואיכות סביבה. (חיסכון במשאבים כמו: מים וחשמל, שימוש חוזר בחומרים ועוד).
 4. התייחסות לאופן התחזוקה של המיזם והיותו בר קיימא (הגורם האחראי מטעם היישוב על תחזוקת הפרויקט, האמצעים כיצד תתבצע התחזוקה).
 5. מעורבות קהילה בתכנון, בייזום ובהפעלה, מי ייהנה מהתכנית (לפרט מי הגורמים בקהילה והאוכלוסיות אשר יהיו מעורבים בפרויקט ומידת המעורבות בייזום ובתכנון של הפרויקט).
 6. שיתופי פעולה ויצירת חיבור עם יישובים בסביבה.
 7. פירוט תקציב ולו"ז (רשימה של הציוד והחומרים שיירכשו לטובת הפעלת הפרויקט / ייעוץ מקצועי במידה ונעזרים בו – אדריכל, גנן, או כל איש מקצועי ששירותיו נשכרו לצורך סיוע במיזם).

לו"ז לביצוע הפרויקט:

נושא

תאריך הגשה  לועזי

תאריך הגשה עברי

יום הגשה

הפצת קול קורא

26/07/2020

ה' אב תש"פ

א

הבהרות ושינויים

09/08/2020

י"ט באב תש"פ

א

הגשה

26/08/2020

ו' באלול תש"פ

ד

ועדה לבחירת יוזמות

30/08/2020

י' באלול תש"פ

א

הודעה על זכייה ויציאה לביצוע

03/09/2020

י"ד באלול תש"ם

ה

סיום ביצוע והגשת הוכחות למועצה

29/12/2020

א' טבת תש"פ

א

 

לייעוץ והכוונה ניתן לפנות לניצה קרניאל – לוי, רכזת חינוך והסברה היחידה לאיכה''ס ''שורק''

 טלפון: 02-9908957  052-8804215 [email protected]  מייל:

Browser not supported

נספח ד' - קריטריונים לניקוד ההצעות

קריטריונים לתקצוב יישובי מטה יהודה בנושא קול קורא "קהילה לוקחת אחריות על הסביבה"

מס"ד

קריטריון

ניקוד מירבי

הערות

ניקוד מקסימלי

 

1

דרוג סוציו -  אקונומי (2-9)

 

יש לצרף מסמכים להוכחת עמידה בקריטריונים לפי הלמ"ס

5

 

דרוג 2-3

5

 

דרוג 4-6

4

 

דרוג 6-7

3

 

דרוג 8-9

2

 

2

אחוז מצ'ינג של הישוב

 

היקף ההשתתפות העצמית של הישוב על כל תקציב שינתן ע"י המועצה

5

 

100%

5

 

50%

4

 

25%

3

 

0%

2

 

3

שיתוף ומעורבות של גורמים ביישוב בהפעלת המיזם (תנועת נוער, פעילי סביבה, ותיקים, גני ילדים, קהילת בית הכנסת וכו')

 

יש לצרף רשימה שמית של משתתפי הפרויקט

20

 

מועטה

5

 

בינונית

10

 

גבוהה

15

 

מעורבות של כלל התושבים

20

 

4

היבטים סביבתיים בתכנית - תרומה לסביבה, שימוש חוזר, ניצול משאבים ועוד

10

הגשת תכנית מפורטת להשקעות ולאופן ביצוע הפרויקט כולל לו"ז- גאנט לביצוע.נדרש אישור אגודה על שימוש בקרקע/מבנה לפרויקט.

10

 

5

התרשמות מהתכנית המוצעת - יצירתיות ויכולת תכנון וביצוע את התכנית (ניסיון קודם)

30

 

30

 

6

 אורך חיי המיזם

20

 

20

 

7

רמת השימוש במיזם - חיבור בין יישובים ואוכלוסיות שיהנו ממנו ביישוב

10

 

10

 

 

סה"כ

 

 

100

 
 
Browser not supported