מנהלת אזור התעשייה הר-טוב מרכזת את אספקת השירותים הנדרשים להפעלה יעילה ותקינה של אזור התעשייה ברמת שירות גבוהה, כמתחייב בפרויקט מסוג זה.

המנהלת מסדירה היבטים שונים הקשורים באופן פעילתו של אזור התעשייה, וחשיבות המנהלת, בין היתר, ביכולתה לייצר לדיירים איכות חיים וסביבה עסקית תומכת, מבלי להתערב בפעולותיו הפנים מפעליות של הדייר.

המנהלת פועלת לקידום שיווק מגרשים חדשים באזור התעשייה, ולהאצת אכלוס מגרשים קיימים.

המנהלת יוזמת, מתכננת ומלווה תב"עות ופרויקטים מגוונים לפיתוח אזור התעשייה, ובמקביל מייעצת ומסייעת ליזמים, לתעשיינים ולמשקיעים בכל הקשור לתכנון והקמה של מיזמים באזור התעשייה.

כך, המנהלת דואגת להעניק את מלוא הסיוע בתהליך קבלת האישורים הנדרשים להקמת המיזמים וכן נותנת ליווי מקצועי לכל אורך תהליך קליטת המיזם.

המנהלת פועלת בשיתוף פעולה מלא עם עיריית בית שמש והמועצה האזורית מטה יהודה, עם עמותות, משרדי ממשלה וגופים ציבוריים נוספים, והכל במטרה לפתח ולטפח את אזור התעשייה, כך שיהווה קרקע פוריה למתן שירותים ולקידום עבודות פיתוח, תשתית ובינוי.

המנהלת אחראית גם על ניהול ואחזקת אזור התעשייה: כבישים, חשמל, מים, גינון וניקיון.

המנהלת מסייעת בבקרה והסדרה באזור התעשייה באמצעות הפיקוח העירוני, פיקוח תברואתי- רישוי עסק, וכן פיקוח הנדסי באמצעות הועדות לתכנון ובניה והיחידה הארצית לאכיפת דיני תכנון ובניה.

המנהלת יזמה ומלווה תהליך הקמת תשתיות להזרמת גז טבעי באזור התעשייה, וכן מלווה ומקדמתתב"ע להוספת שימושים ולהרחבת אזור התעשייה.

משרדי המנהלת ממוקמים באזור התעשייה הר-טוב א' ברח’ התעשייה 9, מיקוד: 9980101, טלפון: 02-9958891, פקס: 02-9958643, מייל: [email protected]