נושאי החוברת:

א.     הוראות והנחיות לאופן פעילותן של וועדות הביקורת ומהות תפקידם.

ב.      תקציב הוועד המקומי- מקורות התקציב ניהול ובקרה.

ג.       תכנית ביקורת ישיבות הוועד המקומי.

ד.      תכנית ביקורת העסקת עובדים בוועד מקומי.

ה.     נוהל מינוי ועבודה של ועדת ביקורת בוועד מקומי.

חוברת מבקר המועצה.pdf